Soti nan Chili ak Brezil, voye minit Digicel Ayiti epi jwenn plis promosyon ke Digicel ofri atravé Hablax

Avek Hablax, voye  minit  Digicel Ayiti avek plizy​è met​Òd p​èman ke nou​  genyen pou ou epi nou mete  promosyon espesyal a dispozisyon w depi   Brezil ak Chili. 

Nan fason sa a , pou voye rechaj Ayiti  nou envite w telechaje  epi ranpli enskripsyon ou nan  Aplikasyon ​  Hablax oswa soti  potal entenet.

Voye minit  Digicel Ayití   avek Hablax epi lap miltipliye

Jwi ekselan  kominikasyon epi pale pou pi lontan ak moun ou renmen yo an ayiti ak espesysal sa yo ke nou genyen pou ou. 

Apre sa, nap di w kijan pou w voye rechaj an Ayiti nan etap sa yo 

  1. premyeman, antre nan meni prensipal la epi chwazi  opsyon “​Voye Rechaj “
  2. Apre sa a, seleksyone peyi wap voye rechaj la nan ka sa a Ayiti. 
  3. Yon fwa ke w la, seleksyone tip de rechaj, nan ka sa a,  telef​òn​ selil​è.​
  4. Apre sa, antre nimewo destine  rechaj la epi seleksyone  vale rechaj.
  5. Pou fini, peze bouton  “​peye kounye a​” epi  seleksyone  metod peman kap  bon pou ou.

Sonje byen , ou ka fe kantite rechaj ou vle  wap peze bouton  “​Ajoute lot ​”. Nan ka sa , selman ou dwe swiv etap ki mansyone yo.

Cheche konnen konnen espesyal  yo  atravé canal nou yo

Objektif prensil  Habla ss bay yon kominikasyon ki gen kalite ant itilizat​é yo kelkeswa distans lan  .​    

Se pousa , Nou vlew konnen , nan kek mwa pandan ane an ,ou pral jwenn  spesyal Digicel ki pral disponib pouw kapab miltipliye kont ou pou plis minit oswa navige . 

Nan ka   Chili de lendi a jedi ou kapab voye  yon   rechaj Digicel Ayiti epi  miltipliye oswa depi  vandredi jiska  Dimanche lap triple minit  kew voye an apati  2500 CPL. 

Nan yon tot bo, siw ap viv   Brezil ou kapab voye minit   Digicel Ayiti lap miltipliye  minit apati   lendi jiska jedi oswa siw voye yon rechaj  apati 15 BRL ou kapab  triple  minit destinate an ou an . 

Sonje ke espesyal sa yo yap anonsew yo   atravé  email  ou epi lap endikew  ki jou  kap pemet ou rete plis tan konekte avek moun ou yo pou plis tan .

Peye  rechaj   Ayiti yo avek diferan metod peman depi Chili oswa Brezil

Chak jou se yon defi pou nou adapte nou ak nouvo tandans, teknoloji ak bezwen itilizate nou yo.

Nan fason sa  , nou konantre nou sou bay plizy​é  metod de peman , pou ou kapab jwenn aks​ ​énans​ ​évis nou yo .

Premye a nan yo konsiste peman avek kat kredi  Visa, Mast​ékat,​ Amex, Discover, pami lot yo.

Ou ka jere rechaj ou yo tout le ou peye avek kat  débit Visa oswa Mast​ékat.​

Anplis de sa, ou kapab peye pa  PayPal​, ki pemet ou fe peman ou sou entenet nan yon fason sekirize

Pwofite fe plis rechaj ou epi peye avek metod peman sa yo depi Brezil

Nan Brezil gen yon gwo kantite moun ki pagen kont labank san pwoblem  yo jwenn sevis ak peman sou entenet gras a metod peman altenatif .

Nou pran sa an kont, epi nou panse sou bezwen kliyan nou yo Hablax ap pemet ou peye avek resi labank.

Anplis de sa, ou kapab peye  tou  nan yon transfe labank  avek Itaú, Bank  Brezil, Bradesco, elatriye.

Peye ak metod peman sa yo depi Chili

Jodi a, nou pral pale w de yon metod peman altenatif ke w kapab itilize pou pa sispan an kontak ak moun ou renmen yo e jwenn benefis avek espesyal Digicel yo.

Kounye a, nan Chili ou kapab   peye kash atravé  Servipag, sa ou dwe fe  se seleksyone 

Opsyon “peye kasch” yon fwa ke w gen tike a ale nan pwen de vant ki pi pre a. 

Ou kapab,  itilize tout transfe labank lan avek yon ekselan altenatif nan WebPay,

Antre nan opsyon “Bank” nan katalog metod peman nou a pou kapab pa soti lakay ou. 

Pou konnen tout metod peman nou yo klike  la a​   .​

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *