Ak metòd pèyman nou yo,ou ka voye rechaj mobil nenpòt kote Nan mond lan

Hablax vin amelyore kominikasyon pou moun ki trouve yo lwen moun yo renmen voye rechaj mobil . 

Nou ofri ou sevis Rechaj telefonik,apel entenasyonal,epi mesaj teks. 

Poutet sa nou kreye yon nouvo metod  peyman  kap pemet itilizate recahje telefon yo . yon fason sekirize epi fasil. 

Nan sans sa a aktyelman nou genyen yon fomile peyman ki reponn ak estannda chak peyi. 

Konnen metòd pèyman konvansyonèl nou yo

ou ofri diferan metod peyman ou ka itilize pouw peye depi lakay ou ak trankilite ak kat debi oubyen kredi sanw pa bezwen soti kite kay ou . 

Ou ka peye ak paypal tou E tout sa siyifi  ke ou gen akse pouw peye sou  sit nou an oubyen telechaje aplikasyon Hablax la

Nan sans sa a,ou ka peye ak kat kredi Visa,MasterCard,AmericanExpress ak Dicover.

Anplis ak kat Debi Visa,MasterCard, Ou ka toujou konplete enfomasyon de baz yo pouw reyalize Tranzaksyon an.

Konsa tou ou ka peye ak PayPal nan nenpot kote ou ye nan mond lan  wap selman seleksyone “PayPal” kom mwayenj de peyman .

Le sa yap dirijew nan paj ofisyel la kote wap ka mete tout enfomasyon ou.

Genyen plis enfomasyon sou tipm metod peyman nou yo epi komanse itilize sevis Hablax yo pou kominike ak moun oun yo nenpot kote yo tr ka ye nan lemond.

Voye rechaj mobil épi peye Ak kriptmonnen

Nou ajoute tou yon fom peyman proposyonel ak metod peyman Konvansyonel (Criptomonedas).

Nan Sans sa Nou aksepte opsyon lajan vityel sou mache a,pran ankont chak tranzaksyon gen kantite limit ak kantite pou peye ki pwop a yo.

Pou konplete peyman (Criptomonedas)a seleksyone opsyon”Cryoto” kom metod peyman.

Answit seleksyone tip lajan ou prefere a,aktyalize li, E aprew fin resevwa imey pou konplete peyman ak enfomasyon Wallet.

Trouve plos enfomasyon sou metod peyman ak kriptomonen epi komanse itilize sevis Hablax yo.

Peye sèvis hablax yo ak kat prépeye

Anplis de tout metod peyman  nou deja mansyone ou ka itilize yo ,Hablax pemet ou peye ak lot altenativ tankou Kat prepeye.

Nou deja konnen byen lew lwen peyi ou kapab yon ti jan konplike pou trouve yon kont banke tradisyonel.

Nan ka ou pa gen opsyon pou itilize nenpot nou sot site la yo ,nap ofri ou opsyon peye an efektif ak depo oubyen reyalize Transfe bank nan kek peyi.

Konsilte aktik  nou yo kote nou pale sou metod peyman direk sou blog la

Kòman Ou reyalize rechaj telefòn mobil depi nan lye ou trouve’w la.

Pou Hablax li enpotan pou nou metew ankontak  ak pwoch ou ,nan nenpot distans .

Pou sa nou rekomande ou swiv tout Pa sa yo pouw rive fe rechaj ou ak sikse.

  1. Poun komanse ,antre nan sit web nou an oubyen telechaje aplikasyon nou an.
  2. Kontinye anndan meni opsyon an ou dwe pese opsyon “Voye Rechaj”
  3. Imedyatman ou ladanl seleksyone peyi kote ou vle voye rechaj la (selile oubyen liy fiks,ak anpil lot,depan de peyi a)
  4. An denye saki pwal dirijew nan Rechaj,Raplew ou dwe gen enfomasyon ou pre pouw pa komet okenn Fot.
  5. Pou fini ,chwazi metod peyman ki pi fasil pou ou a ,ranpli espas enfomasyon metod peyman ou a epi kontinye jiska sikse.

Nou panse sou nesesite itilizate nou yo, youn nan meye altenativ pou peye se an efektif.

Pou sa anndan metod peyman kek peyi wap trouve peyman an efektif, ki gen yon kod  pouw ka reyalize nan yon andwa wap seleksyone.

Konnen diferans antre Kat tradisyonèl yo tankou debí oubyen kredi ak lòt altènativ pèyman tankou Kat prepeye.

Diferans pwensipal ki gen nan ka Kat kredi ak debi a ,se ke kat kredi a se kapital yon antite banke, pandansetan kat debi a  se lajan sou kont itilizate ki depan de yon depo bank oubyen chek.

Depi yon kat  peye an avans seke lajan an 100% pou itilizate a.

Sepandan Kat kredi oubyen debi ap pemet ou mande kredi  epi komanse ak kredi a.

Byenke yon kat prepeye  pa pemet oun antre nan acha Prodwi anliy tankou nan ka Hablax la ou kapab.

Related Posts

This Post Has 4 Comments

  1. Pa bliye Ayisyen parey mwen yo itilize hablax se meyè opotinite pouw pa pèdi lajanw eseyel mwen menm mwen fel wi bon bagay

  2. Yo quiero tener una cuenta hablax donde puedo depositar dinero cuando quiero enviar recarga para que sea al instante

  3. Saludos. Con Hablax, el pago se realiza al momento del envío de la recarga y la misma es inmediata. Para mas información contacte a nuestro equipo de soporte al cliente a través de la sección de ayuda de nuestra App o Página Web.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *