You are here
Home > apèl entènasyonal > Ak Hablax ou ka reyalize peyman pou tout sevis kominikasyon atrave mwayen elektwonik

Ak Hablax ou ka reyalize peyman pou tout sevis kominikasyon atrave mwayen elektwonik

sevis-kominikasyon

Nan tan sa yo kote anpil nan nou trouve nou lwen lakay nou pandan nap proteje sante nou ak sante fanmiy nou. Hablax pote sevis kominikasyon jis pou ou pa pedí kontak ak fanmiy ou ki nan lot peyi

Antre sevis sa yo wap trouve Appel entenasyonl,Rechaj mobil ak sevis, tankoiun voye SMS,epi meye a se ke wap ka peye avek mwayen elektronik nenpot kote 0u trouve ou

Konnen tout detay de sevis kominikasyon nou yo

Pa apliksyon nou an ou kapab  antre fasilman ppou ou reyalize appel entenasyonal .

Nan sevis sa a ou ka fe apel entenasyonal tankou sete appel lokal ,epi kap ofri yon apel de kalite

Anplis ou ka voye mesaj tou atrave aplikasyon nou an oubyen paj entenet nou an.

Nan fason sa ou ka fe enfomsyon ki mwens enpotan yo rive jwenn fanmi ou e si li gen aplikasyon an tou ounka tchat avek li pa mesaj

Anplis ou ka voye rechaj móvil nan kenpot peyi pou pemet fanmi ou ak zanmi ou rete konekte epi kominike ak ou nenpot le yo vle.

Jwi de sevis kominikasyon nou yo ak Metod peyman sa yo

Nan fason sa nou mete diferan tip peyman ou kapab fe atrave mwayen elektronik,nan objektif poun ou kapab antre nan tout sevis nou yo fasilman depi lakay ou

Aktyelman nou genyen yon gran varyte metod peyman  ki pemet lou ou fe tranzaksyon ou atrave yon dispozitif elektronik keseswa telefon ou oubyen laptop.

Profite sevis Hablax yo epi peye ak kat kredi oubyen debi

Yonn nan mwayen peyman yo se atrave kat kredi Visa,MasterCard,AmericanExpress, ak anpil lot.

Ak metod peyman sa yo ou ka reyalize tout pwosesis yo anliy,pandan wap sevi ak tout enfomasyon sou kat Bank ou a.

Ou kapab fe tranzaksyon yo tou ak kat debi Visa,MasterCard.

Antre nan sevis kominikasyon Hablax yo epi peye pa transfe Bank

 Yon lot kote, nan kek peyi latinoameriken ou genyen posibilite pou ou reyalize peyman atrave transfe bank

Anndan opsyon Bank lan ou kapab trouve diferan antite bank ke nou genyen alyans ak yo selon peyi ou trouve ou a.

Antre nan lenk sa yo pou ou kapab konnen antite banke chak peyi yo.

Reyalize peyman ak kont paypal ou

Adisyonelman,nou Genyen sistem peyman paypal .Ak menm nan oun ka peye atrave plizye metod sa depan de peyi kote ou trouve ou a,

Antre nan paj paypal peyi kote ou ye ppou plis enfomasyon .

Pandan wap reyalize Pwosesis tranzaksyon ak metod sa a, li ap dirige ou direkteman nan aplikasyon an oubyen soun sit entenet Paypal .

La ou ta kapab finalize pwosesis la antre enfomomasyon itilizate a.

Konnen metod peyman elektronik altenativ yo

Finalman,anndan divesite sa , nou pemet ou  peye ak mwayen altenativ tou ou ka peye fasilman depi nan telefon ou  pa egzanp ou ka peye ak Criptomonedas.

Nan ka sa pandan wap seleksyone opsyon sa a,ou pwal resevwa yon imey pou ou konplete peyman an atrave (Cointpayments) pandan wap itilize wallet.

Anplis li egziste yon gran kantite kat prepeye  ki fasil nan  anpil peyi latinoameriken yo,ak yo ou kapab peye nan Hablax.

Pou ou konnen plis detay sou tout metod peyman nou yo klike la la  

Anrejistre nan Hablax  epi profite benefis nou genyen pou ou yo

Cheche viv yon meye eksperyans ak Hablax, nou mete diferan tip bonis pou ou komanse kominike ak fanmi ,zanmi o unan nenpot distan yo teka trouve yo.

 Lew Fenk anrejistre nan Hablax  nou baw yon paket bonis ki genyen 10 SMS pou ka komanse kominike ak zanmi,fanmi.

Anplis pou premye fwa ou ajoute 1 dola nap ba ou 2,50 dola  Pakont si ou ajoute 5 dola nap ba ou yon bonis 3,50 dola.

Pou fini si ou refere nou a yon zanmi oun oubyen yon fanmi ou  nou ap fe ou kado 3.50 dola.

Imedyatman ou menm ak moun ou refere a reyalize yon yon premye tranzaksyon pou selman 1 dola pandan ou menm ak li ap itilize metod peyman diferan.

Pa pran tan vin jwenn Hablax kominike ak Hablax .

Deja una respuesta

Top